Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website offerteadviseur.nl alsmede iedere overeenkomst of aanbieding door en/of namens offerteadviseur.nl

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 april 2018. Offerteadviseur is bevoegd deze gebruiksvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wij raden u aan om deze periodiek te lezen. Een kopie van de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden kunt u downloaden via de link: gebruiksvoorwaarden.

Door gebruik te maken van de website www.offerteadviseur.nl gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Onder “gebruiker” wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan: iedere gebruiker van de website offerteadviseur.nl waaronder zowel de afnemer van diensten alsmede de aanbieder van diensten.

1. Wie wij zijn

Offerteadviseur.nl is een website alsmede de handelsnaam van de besloten vennootschap OfferteAdviseur B.V. die is gevestigd op het adres Stadsring 157 B te (3817 BA) Amersfoort en die is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69684596
(“offerteadviseur.nl”).

2. Toelichting over onze dienstverlening

Met de website offerteadviseur.nl willen wij een einde maken aan de zoektocht van particulieren en bedrijven door één betrouwbaar platform aan te bieden waar vraag en aanbod van diensten samenkomen ( “Matchmaking”). Tevens bieden wij de gebruiker praktische tips en tricks die nuttig kunnen zijn bij het beoordelen van offertes (“Tips en Tricks”).

2.2 Tips en Tricks

Offerteadviseur.nl geeft op haar website Tips en Tricks, zodat u op praktische wijze en beter voorbereid een offerte kunt beoordelen. Wij merken wel op dat deze Tips en Tricks geen enkele garantie bieden op een bepaalt resultaat. Onze Tips en Tricks zijn nadrukkelijk geen (juridisch) advies. Mocht u ergens over twijfelen, dan is het raadzaam om uw juridisch adviseur te raadplegen.

2.3 Matchmaking 

Voor een aantal categorieën verzorgd en verwerkt OfferteAdviseur zelf persoonsgegevens. OfferteAdviseur gebruikt de definitie voor persoongegevens zoals ze in de Algemene Verordening Persoonsgegevens staat, ook wel bekend als AVG. Daarnaast werken wij ook samen met andere partners die te werk gaan zoals ons zie punt 2.3.5.

2.3.1 Wat zijn persoonsgegevens precies?

Het gaat om een gegevens die u aan ons doorgeeft en waarmee u als particulier aanwijsbaar bent. U kunt denken aan een naam en woonadres. Gegevens die betrekking hebben over uw opdracht zijn geen persoonsgegevens. Opdrachtomschrijvingen zijn gegevens die bijvoorbeeld gaan over hoeveel zonnepanelen u op uw dak wilt hebben.

2.3.2 Het doel

OfferteAdviseur is in het leven geroepen om consumenten en bedrijven bij elkaar te brengen op één betrouwbaar platform. Als u een offerteformulier invult op onze website willen wij u koppelen met een aantal bedrijven die vrijblijvend een offerte versturen naar u. Hiervoor zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens door te sturen naar de desbetreffende specialisten. Wij behandelen uw gegevens met uiterste zorg. Uw aanvraag komt binnen in ons inlogpanel waardoor wij, indien gewenst, altijd uw aanvraag per direct kunnen vernietigen.

Wij nemen ook veel maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Zo is onze website voorzien van een SSL certificaat waardoor uw gegevens uiterst veilig zijn.

2.3.3 Minderjarigen

Onze dienst is enkel en alleen toegankelijk voor minderjarig gebruikers enkel op de voorwaarde dat zij daar toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

2.3.4 Géén garantie

OfferteAdviseur doet haar uiterste beste om de consument altijd met de juiste vakman in contact te brengen. OfferteAdviseur heeft hierin een faciliterende rol en kan geen garanties geven van de kwaliteit van geleverde diensten en/of werkzaamheden. OfferteAdviseur is niet aansprakelijk voor (eventueel) geleden schade. U bent zelf verantwoordelijk voor precieze en duidelijke afspraken met het bedrijf die uw opdracht zal uitvoeren.

2.3.5 Matchmaking partners

In het kader van de Matchmaking maakt offerteadviseur.nl gebruik van zogeheten leadgeneratoren ( “Matchingpartners”). Dat zijn bedrijven die de daadwerkelijke Matchmaking faciliteren. Simpel gezegd zorgen deze Matchingpartners dat uw offerte of uw verzoek verstuurd wordt naar de andere partij. In onze website offerteadviseur.nl zijn de formulieren van deze Matchmakingpartners verwerkt. Dit gebeurt doorgaans via een zogeheten “iframe” (feitelijk een website in een website). De Matchmakingpartners verwerken dan ook uw aanvraag of offerte en brengt u met de andere gebruiker in contact. Offerteadviseur.nl heeft daarop geen invloed en verwerkt uw persoonsgegevens in dat kader niet.

Als u een formulier van een Matchmakingpartner invult, zetten wij onderaan dat formulier wie deze partij is, zodat u weet aan wie u uw (persoons)gegevens verstrekt, en eventueel met hen contact kan opnemen. Houdt er rekening mee dat deze Matchmakingspartners mogelijke eigen voorwaarden hanteren voor hun dienstverlening en een eigen privacybeleid hebben. Het strekt ter nadrukkelijke aanbeveling om voorafgaande aan het verzenden van uw (persoons)gegevens hun voorwaarden en/of privacy beleid te lezen.

Hieronder volgen de gegevens van de leadgeneratoren waarmee wij werken zodat u daar eventueel contact mee kunt opnemen:

S. Dreams Godebaldkwartier 3511 DT Utrecht

3. Geen invloed op de verwerking van uw gegevens

Voor de goede orde zij opgemerkt dat offerteadviseur.nl, geen invloed uitoefent op de informatie die u via onze website (aan derden) verstrekt, waaronder aan onze Matchmakingpartners. Wij zullen dan ook niet het initiatief nemen tot het doorgeven van uw informatie; bepalen wij niet aan wie die informatie wordt doorgegeven; en wijzigen of selecteren wij de door u verstrekte informatie niet.

4. Misbruik en beperking van gebruik

Het is u als gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan om materiaal en/of informatie, waaronder persoonsgegevens, te ontlenen aan offerteadviseur.nl voor eigen doeleinden, behoudens ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene en/of offerteadviseur.nl.

Indien u offerteadviseur gebruikt in strijd met onze plaatsingsrichtlijnen, of in strijd met toepasselijke wet- en/of regelgeving zullen wij u de toegang tot onze dienstverlening zonder nadere aankondiging ontzeggen en waar nodig maatregelen treffen.

Er kunnen geen rechten aan de verstrekte informatie op deze website worden ontleend. Offerte Adviseur kan niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de inhoud. Bovendien aanvaardt OfferteAdviseur  geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Offerte Adviseur  zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van OfferteAdviseur.

U heeft de verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze website en u mag de informatie (en ook afbeeldingen) op deze website niet publiceren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder duidelijk de bron (weblink naar de desbetreffende pagina) te vermelden. U dient bij het publiceren van de informatie op deze website de volgende 3 delen van de bronvermelding te gebruiken: ‘Bron: Offerte Adviseur.nl [Link naar de desbetreffende pagina met titel: ‘OfferteAdviseur.nl’]‘. Hierbij moet het voor derden duidelijk zijn dat alle informatie die door u of uw bedrijf gepubliceerd is eigendom is van Offerte Adviseur. U mag u dus niet voordoen als de rechtmatige eigenaar van de informatie op onze site-welke u dus heeft gepubliceerd. Tot slot bent u vrij om onze weblinks en informatie (mits met bronvermelding, i.e weblink) te delen/publiceren op sociale media. U bent verplicht de aanwijzingen en bronvermelding, indien van toepassing, omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

5. Wijziging/annulering diensten

Offerteadviseur kan haar dienstverlening tussentijds wijzigen. Mocht dat vereist zijn, dan brengen wij u daarvan vooraf van op de hoogte. Offerteadviseur is bevoegd om haar diensten op te schorten of te annuleren indien zij daartoe aanleiding heeft.

6. Uitsluiting aansprakelijkheid

Voor zover rechtens toegestaan offerteadviseur.nl alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die de gebruiker lijdt, waaronder in ieder geval ten aanzien van (i) het gebruik van onze diensten, waaronder mede begrepen onze Tips en Tricks en onze Matchmaking; (ii) de veiligheid of beschikbaarheid van onze dienstverlening; (iii) de dienstverlening door derden en/of adverteerders; (iv) de dienstverlening van onze (matchings-)partners; en/of (v) eventuele onjuiste informatie.

De aansprakelijkheid van offerteadviseur is in alle gevallen beperkt het bedrag dat in het specifieke geval is uitgekeerd door de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering, of indien deze verzekering geen recht op uitkering geeft, in alle gevallen beperkt tot de directe schade, gemaximeerd tot een bedrag dat in de voorgaande maanden in rekening is gebracht aan de gebruiker.

Offerteadviseur.nl garandeert nadrukkelijk niet dat het gebruik van onze website offerteadviseur.nl en/of diensten leidt tot een specifiek resultaat. Het gebruik van onze diensten en website geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij anders aangeven behoort de informatie en het beeldmateriaal op offerteadviseur.nl uitsluitend toe aan offerteadviseur.nl, of haar licentiegevers. Het is de gebruiker niet toegestaan om voornoemd materiaal te verveelvoudigen of openbaar te maken, op welke wijze dan ook, anders dan strikt noodzakelijk voor het reguliere eindgebruik van de website offerteadviseur.nl zelf.

8. Privacy

Wij nemen uw privacy vanzelfsprekend zeer serieus. Een voorbeeld daarvan is de beveiligde verbinding als u onze website bezoekt.

In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen; voor welke doeleinden wij dit doen; onder welke omstandigheden dat gebeurt; en wat uw rechten zijn als individu. U kunt ons privacybeleid raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Voor de goede orde merken wij hier op dat indien u in contact treedt met een aanbieder van diensten, deze dienstverlener verantwoordelijk is voor die verwerking van uw persoonsgegevens. Ditzelfde geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens door onze Matchmakingpartners.

9. Toepasselijk recht

De rechtsrelatie tussen gebruiker en offerteadviseur.nl wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht. Voor zover rechtens toegestaan worden geschillen in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar offerteadviseur.nl gevestigd is.

10. Screening

Als een onderneming zich bij ons aanmeldt om zijn diensten aan te bieden, dan controleren wij in het handelsregister dat dit echt een bestaande onderneming is. Zo weet u dat u met professionals van doen heeft.

Ook controleren wij bij de aanmelding (i.e. via reviews op Business.Google.com) of er niet alleen maar klachten zijn over deze onderneming. Ook voor ons is het van belang dat de vakspecialisten een goede reputatie hebben. Ondernemers die zich via Matchmakingpartners hebben aangemeld kunnen wij niet controleren. Raadpleeg daarom altijd de voorwaarden van de Matchmaking partner.

Anders soortige controle bijvoorbeeld over de kwaliteit is niet te onderzoeken voor ons. Wij raden daarom altijd aan om gebruik te maken van onze tips om goede afspraken te maken met de vakspecialist: https://www.offerteadviseur.nl/tips-vergelijken-van-offertes/ Reviews kunnen namelijk in tijd veranderen en kunnen vanzelfsprekend een onvolledig beeld geven.

11. Rente en leningen

OfferteAdviseur B.V. adviseert nooit om leningen aan te gaan waar rente in rekening wordt gebracht. Mocht dat onverhoopt ergens op de website staan, bijvoorbeeld door een bijdrage van een derde, stuurt u ons dan een e-mail.

12. Klachten en/of vragen

Offerteadviseur.nl streeft ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn ondanks dat wij als platform geen invloed kunnen uitoefenen op de diensten van derden, waaronder Matchmakingpartners.

Mocht u vragen hebben of onverhoopt een klacht hebben, dan kunt u te allen tijde gebruikmaken van ons contactformulier. Wij streven ernaar om klachten binnen 14 dagen te kunnen afhandelen.